+31 (0)20 - 2616455 info@boxbites.com
Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied, algemene verplichtingen van de besteller, wijziging van de Algemene Voorwaarden

1.1 Voor alle tegenwoordige en toekomstige bestellingen van u (hierna ook te noemen ‘besteller’) gelden uitsluitende deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen ‘AV’) van BoxBites (hierna ook te noemen ‘BoxBites’).

1.2 Alle informatie die u tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Uw wachtwoord mag u niet aan derden doorgeven, u moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met uw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draagt u verantwoordelijkheid conform wettelijke bepalingen.

1.3 BoxBites behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

2. Contractopzegging; niet-bindende informatie

2.1 Als BoxBites gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BoxBites niet.

2.2 Een geldig koopcontract tussen BoxBites en de besteller wordt door de aanname van een offerte van de besteller door BoxBites als volgt afgesloten. De besteller kan, door het door BoxBites beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een bindende offerte indienen. BoxBites kan deze offerte aannemen door een bindend acceptatiebewijs te sturen of door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dit moment kan BoxBites op elk moment zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren. Pas na de aanname van de offerte ontstaat er een claim op de levering van de bestelde waren. BoxBites zal de ontvangst van uw bestelling onverwijld elektronisch bevestigen. Deze ontvangstbevestiging betekent niet automatisch een bindende aanname van de bestelling. Maar ons acceptatiebewijs kan wel met de ontvangstbevestiging verbonden worden.

3. Herroepingsrecht en terugzending

3.1 Houd alstublieft rekening met de onderstaande informatie met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht voor gebruikers.

3.2 De besteller kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. BoxBites mag de besteller vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

3.3 Als u van uw herroepingsrecht gebruikmaakt, bent u verplicht de reguliere kosten voor de retourzending te betalen als de geleverde goederen overeenkomen met wat besteld is.

3.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de besteller.

4. Contractduur, opzegging, automatische verlenging

4.1 De besteller kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het herhaaldelijk afleveren van een box met tussendoortjes van BoxBites, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van 14 dagen. Er dient tenminste één box te zijn afgenomen.

4.2 De besteller kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels.

4.3 De besteller kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem/haar zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als BoxBites voor zichzelf heeft bedongen.

4.4 In het geval van een opzegging worden de eventuele al betaalde producten geleverd. Het abonnement of de overeenkomst stopt automatisch na de laatst betaalde levering.

5. Levering; leveringsvoorwaarden; overdrachtsrisico; onderbreking van bezorging

5.1 Wij bezorgen overal in Nederland en België.

5.2 Wij bezorgen op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Besteller is verantwoordelijk voor het up to date houden van contactgegevens, inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, kan BoxBites de bestelling binnen 7 dagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden waarbij die nalevering in rekening gebracht wordt tegen hetzelfde tarief als de originele levering.

5.3 U bent verplicht zeker te stellen dat de bezorging van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Bij het bestellen van een box is een minimaal brievenbusformaat vereist van 380x265x32mm. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.

5.4 U kunt op elk moment een levering laten uitvallen. De mededeling over de onderbreking gaat voor die levering in die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de tiende dag na afloop van de dag van de mededeling, plaats zou vinden.

6. Garantie

6.1 Hier geldt de wettelijke garantie.

7. Prijzen en verzendkosten; geldigheid

7.1 Prijzen zijn inclusief 6% BTW en, zolang niet anders overeengekomen, inclusief verzendkosten binnen Nederland. Voor België wordt er €7,95 inclusief 21% BTW in rekening gebracht voor de verzendkosten.

7.2 BoxBites behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aangeboden producten tijdens de looptijd van het contract te wijzigen, waarbij BoxBites uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

7.3 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

7.4 De vorderingen van BoxBites zijn, behalve bij een wettelijk herroepingsrecht, per direct geldig.

7.5 U heeft alleen recht op compensatie als uw tegenclaims rechtsgeldig verklaard of door ons onbestreden zijn. Voor het uitoefenen van terughoudingsrecht bent u alleen in zoverre bevoegd als uw tegenclaim op dezelfde contractuele relatie betrekking heeft.

8. Betaling

8.1 Voor de betaling kan besteller uitsluitend gebruik maken van de door BoxBites aangeboden betalingsmogelijkheden.

8.2 Bij het gebruik van een betalingslink die door BoxBites voor automatische incasso wordt toegestuurd aan besteller, geeft besteller BoxBites toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

8.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen twee dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen, tenzij anders overeen gekomen. Facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden, of binnen de termijn die op de factuur vermeld staat indien anders dan 14 dagen. Periodieke betaling vindt plaats eenmaal per vier weken middels automatische incasso, tenzij anders overeen gekomen.

8.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 inclusief BTW aan kosten in rekening gebracht.

8.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is BoxBites gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op besteller te verhalen.

8.6 Facturen en betalingsherinneringen kunnen door BoxBites zowel elektronisch als op papier worden verstuurd.

9. Aansprakelijkheid van BoxBites, plichten van de besteller

9.1 BoxBites is aansprakelijk in het geval van schade voor de besteller ten gevolge van persoonlijk letsel of beschadiging van de gezondheid, die door plichtverzuim van BoxBites of een van zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel is ontstaan, conform het productaansprakelijkheidsrecht.

9.2 In gevallen niet genoemd onder 9.1 is BoxBites, onafhankelijk van de wettelijke grondslag, uitgesloten van aansprakelijkheid.

10. Privacybeleid

10.1 Op het mailadres na worden de door de besteller aan BoxBites verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.2 Het mailadres dat wordt verstrekt tijdens het afrekenen zal gebruikt worden om de besteller verder te informeren over BoxBites. Toepasselijk recht, aanvullende voorwaarden, regelgeving voor ondoeltreffende resp. onuitvoerbare regelingen.

11. Toepasselijk recht, aanvullende voorwaarden, regelgeving voor ondoeltreffende resp. onuitvoerbare regelingen

11.1 Op overeenkomsten tussen BoxBites en de besteller waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Er zijn geen aanvullende voorwaarden.

11.3 Mocht een regeling in het afgesloten contract ondoeltreffend of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rest van het contract geldig. Op de plek van de ondoeltreffende, respectievelijk onuitvoerbare regeling gaat de wettelijke regeling in zijn werk.

Herroepingsbeleid

U kunt uw verklaring van overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen in geschrift (bijv. brief, e-mail), of – wanneer het product aan u voor afloop van de termijn overgedragen wordt – door retourzending van het product, herroepen. De termijn begint na ontvangst van de herroeping in geschrift, maar niet voor ontvangst van de producten door de ontvanger (bij periodieke leveringen van gelijksoortige producten, niet voor ontvangst van het eerste deel van de levering). Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het op tijd versturen van de herroeping of het product voldoende. De herroeping kunt u richten aan:

BoxBites B.V.
Parkweg 14
7411SH Deventer
Nederland

dennis@boxbites.com

Gevolgen van herroeping Indien de besteller gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor de besteller zijn/haar rekening. Bij een werkzame herroeping moeten de ontvangen diensten en producten van beide kanten terug worden gegeven en in het geval van verkregen voordelen (bijv. rente) uit worden gekeerd. Indien de besteller een bedrag betaald heeft, zal BoxBites dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Mocht u de ontvangen dienst of het ontvangen product alsook voordelen (bijv. gebruiksvoordelen) niet, deels niet, of alleen in slechtere toestand teruggeven, respectievelijk uitkeren, dient u BoxBites in zover te compenseren. Verslechtering van het product en verkregen voordelen dient u slechts te compenseren voor zover de voordelen of de verslechtering op een manier van omgang met het product terug te voeren is die verdergaat dan het testen van de eigenschappen en functioneringswijze. Het openen van tussendoortjes valt niet onder testen. Onder ‘het testen van de eigenschappen en functioneringswijze’ wordt verstaan het testen en uitproberen van de respectievelijke producten dat in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Onder ‘het testen van de eigenschappen en functioneringswijze’ wordt verstaan het testen en uitproberen van de respectievelijke producten dat in een winkel mogelijk en gebruikelijk is.

Terugzendingen kunt u sturen naar: BoxBites B.V., Parkweg 14, 7411SH Deventer, Nederland

Pin It on Pinterest